+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

NANSEN Profiel 2020-5 : Bagdad, getrouwde vrouw met kind uit buitenechtelijke relatie

Het is vaak erg moeilijk voor Iraakse vrouwen om een specifiek risico op vervolging aan te tonen. Enerzijds houden de feiten van de vervolging nauw verband met hun status in de Iraakse samenleving in het algemeen. Aan de andere kant gaat het vaak over een risico op toekomstige vervolging. Uit alle beschikbare gegevens blijkt echter dat degenen die de sociaal-culturele verboden trotseren, bij hun terugkeer naar huis worden blootgesteld aan ernstige schendingen van hun grondrechten.

Lees meer

Kwetsbaarheden in detentie en internationale bescherming : Verslag (2019-2020)

NANSEN draagt bij tot de versterking en de volledige toepassing van beschermingsnormen voor personen die internationale bescherming vragen in gesloten centra. Hoe? Door regelmatig gesloten centra te bezoeken, door ervoor te zorgen dat er goede rechtsbijstand beschikbaar is voor gedetineerden en door verzoeken om internationale bescherming te ondersteunen. Hier stellen we onze bevindingen en analyses voor over de detentie van mensen in kwetsbare situaties.

Lees meer

“De Gaza-arresten: beoordeling van de beschermingsnood in conflictsituaties: individualisatie, conflictanalyse en bewijslast”

De arresten van de verenigde kamers van de RvV in de Gazadossiers tonen aan dat de toepassing van mensenrechtenverdragen ertoe kan leiden dat de bescherming onder het vluchtelingenrecht ondermijnd wordt63 en een protection gap gecreëerd wordt door het opleggen van een te hoge bewijslast en het vereisen van een hoge graad van individualisatie, naar analogie met de rechtspraak van het EHRM, die hoger liggen dan bij de beoordeling van de beschermingsnood onder het Vluchtelingenverdrag.

Lees meer

Interne vluchtalternatief in Afghanistan: Kaboul, Jalalabad?

In 2019 registreerde de UCDP meer dan 31.200 sterfgevallen in Afghanistan, oftewel 40 procent van alle sterfgevallen als gevolg van georganiseerd geweld in de wereld. In 2019 waren de Afghanen volgens het CGRA de grootste groep verzoekers om internationale bescherming in België en volgens EASO de op één na grootste in Europa. Het is ook een van de nationaliteiten met de grooste aantal positieve beschermingsbeslissingen. Maar bieden de steden Kabul en Jalalabad een redelijk intern beschermingsalternatief voor afgewezen asielzoekers?

Lees meer

Opvang : uitsluiten is geen oplossing

“Asiel aanvragen” via het elektronische formulier dat door de autoriteiten om gezondheidsredenen wordt opgelegd, is wel degelijk “asiel aanvragen”. Het is tijd dat de Belgische staat de werking van zijn opvangnetwerk structureel onder de loep neemt, in overeenstemming met de internationale verplichtingen van België.

Lees meer

Language variation in the asylum procedure

The impact of language variation in the asylum procedure is vastly underrated, both during the asylum interview and in the further course of the asylum procedure. As a result, important factual information might be lost, which may compromise a reliable representation and evaluation of the application. This problem arises in particular when using world languages such as English, French or Arabic. This concept paper focuses specifically on the use of English as a contact language.

Lees meer

NANSEN Note 2020-2: erkende vluchtelingen in EU-lidstaten

Internationale bescherming kan opnieuw worden toegekend in België, maar enkel als het wederzijds vermoeden van vertrouwen dat tussen de verschillende EU-lidstaten geldt, kan weerlegd worden. Deze weerlegging kan volgens het CJEU gebeuren op basis van artikel 4 van het Handvest Grondrechten/artikel 3 EVRM, maar de toetsingsdrempel voor de toepassing van dit artikel is erg hoog. Bovendien interpreteren verschillend rechtshoven de toetsingsdrempel anders en houdt het CJEU wel rekening met individuele gedragingen van de verzoeker, terwijl dit bij het EHRM niet zo is.

Lees meer

Opvang van asielzoekers: belemmerd in naam van gezondheidsmaatregelen

Deze gedwongen uitzetting is in strijd met hun waardigheid. Het is ook een bedreiging voor de toegang tot het asielrecht. Zo worden mensen die in uiterst precaire levensomstandigheden worden gehouden, ontmoedigd in hun toegang tot bescherming. In de vonnissen die sinds de lockdown tegen Fedasil zijn uitgesproken, hebben de arbeidsrechtbanken herhaaldelijk benadrukt dat de ontbering van de opvang die aan de aanvragers van internationale bescherming wordt opgelegd, hen en de bevolking in haar geheel een aanzienlijk groter risico voor de gezondheid oplevert.

Lees meer

NANSEN Profiel 2020-4 De beschermingsnood van Palestijnse kinderen in Libanon

De Palestijnse vluchtelingen in Libanon zijn het slachtoffer van ernstige systematische discriminatie. Hun levenskwaliteit wordt hierdoor sterk beïnvloed. Omdat ze in Libanon staatloos zijn, hebben Palestijnse vluchtelingenkinderen geen toegang tot onderwijs of gezondheidszorg en worden ze onderworpen aan zwaar disciplinaire en lijfstraffen. Het welzijn van kinderen die in vluchtelingenkampen leven wordt nog verergerd door de blootstelling aan armoede, marginalisatie en overbevolking. En de voortdurende vermindering van door UNRWA geleverde diensten heeft belangrijke gevolgen voor Palestijnse vluchtelingen die niet langer in staat zijn in minimum levensbehoeften te voozien.

Lees meer

Onze publicaties op categorieën