+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Kwaliteitsvolle juridische expertise inzake internationale bescherming

NANSEN stelt haar expertise ter beschikking van asielzoekers en personen die internationale bescherming nodig hebben.

Wij bieden aan:

  • een specifieke expertise voor slachtoffers van foltering in de asielprocedure
  • een expertise inzake staatloosheid
  • een mogelijke tussenkomst bij de asielinstanties
  • een analyse van uw dossier
  • een multidisciplinaire advies op uw situatie

Hoe kan ik de hulp van NANSEN krijgen in een individueel geval?

NANSEN kan u ook toegang geven tot

In België worden de asielprocedures steeds complexer en de beroepstermijnen steeds korter. Kwaliteitsvolle informatie en ondersteuning zijn steeds moeilijker te vinden. Advocaten en het maatschappelijk middenveld staan onder druk. In deze context blijven mensen die internationale bescherming nodig hebben alleen achter. Daarom maken wij onze expertise op het gebied van internationale bescherming toegankelijk.

Bezoeken aan detentiecentra en monitoring van detentie

NANSEN gaat regelmatig naar detentiecentra om:

  • opgesloten vluchtelingen te bezoeken en hun individuele nood aan internationale bescherming te onderzoeken,
  • te onderzoeken of aan de procedurele (bijv. toegang tot een advocaat) en materiële (bijv. identificatie van kwetsbare vluchtelingen) voorwaarden voor toegang tot internationale bescherming voldaan zijn,
  • op basis van de bezoeken algemene aanbevelingen aan de autoriteiten te doen.

Bepaalde groepen vluchtelingen worden in België nog steeds systematisch opgesloten. Dit is echter niet wat de Europese regelgeving voorschrijft. Wij zijn regelmatig aanwezig in de gesloten centra om te onderzoeken wie de gedetineerden zijn en om na te gaan of hun fundamentele rechten gerespecteerd worden. Wij bieden niet alleen asielzoekers, maar ook personen waarvoor er geen procedure opgestart is, volledige en correcte informatie over hun rechten.

We werken aan de structurele verbetering van het recht op asiel en aan het respect voor mensenrechten

Om een structureel verschil te maken, leggen we bepaalde vragen en analyses voor aan rechters. Zo zijn we bijvoorbeeld tussengekomen in een zaak voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) met betrekking tot de geloofwaardigheid van een asielzoeker, stellen we ontwerp-prejudiciële vragen voor het Hof van Justitie op en komen we tussen in annulatieberoepen bij de Raad van State.

We brengen deskundigen van verschillende vakdomeinen met elkaar in contact

NANSEN draagt actief bij tot de ontwikkeling van kennis over internationale bescherming. Hiervoor werkt NANSEN samen met juridische en niet-juridische deskundigen, gespecialiseerd in verschillende domeinen.

Het is belangrijk om de muren tussen de verschillende vakdomeinen neer te halen, om zo een beter antwoord te kunnen bieden op de situaties die zich in de praktijk voordoen.