+32 487 84 65 40 info@nansenrefugee.be

Kwalitatief juridische expertise inzake internationale bescherming

NANSEN biedt asielzoekers en personen die internationale bescherming nodig hebben :

  • een analyse van de behoefte aan bescherming, de procedure of de situatie in hun land van herkomst
  • een tussenkomst bij de asielinstanties
  • de toegang tot een netwerk van juridische en niet-juridische expertise
  • Een platform voor informatieuitwisseling
  • Vormingen en intervisie

In België worden de asielprocedures steeds complexer en de beroepstermijnen steeds korter. Kwaliteitsvolle informatie en ondersteuning worden steeds moeilijker te vinden. Advocaten en het maatschappelijk middenveld staan onder druk. In deze context blijven mannen en vrouwen die internationale bescherming nodig hebben aan de zijlijn staan. Wij werken eraan om onze expertise op het gebied van internationale bescherming toegankelijk te maken.

Bezoeken aan detentiecentra en monitoring van detentie

  • NANSEN bezoekt regelmatig detentiecentra om gedetineerden te ontmoeten en hun individuele behoeften aan internationale bescherming te onderzoeken;
  • de voorwaarden voor toegang tot internationale bescherming vast te stellen en algemene aanbevelingen aan de autoriteiten te doen.

Bepaalde groepen asielzoekers worden in België nog steeds systematisch opgesloten. Dit is echter niet wat Europese wetgeving voorziet. Wij zorgen voor een regelmatige aanwezigheid in de gesloten centra om na te gaan wie de gedetineerden zijn en of hun grondrechten worden gerespecteerd. Wij bieden asielzoekers en personen zonder lopende procedure maar met een mogelijke nood aan internationale bescherming volledige en correcte informatie over hun rechten.

We werken aan de structurele verbetering van het recht op asiel en aan het respect voor mensenrechten

Om een structureel verschil te maken, leggen we bepaalde vragen en analyses voor aan rechters. Zo zijn we tussengekomen in een zaak voor de Europese Hof voor de rechten van de mens met betrekking tot de geloofwaardigheid van een asielzoeker.

We brengen deskundigen met diverse achtergronden met elkaar in contact

NANSEN draagt actief bij aan de ontwikkeling van kennis over internationale bescherming. Hiervoor werkt NANSEN samen met juridische en niet-juridische deskundigen, gespecialiseerd in verschillende domeinen.

Ontkokering is belangrijk om de vragen die zich in de praktijk voordoen beter te kunnen beantwoorden.